OVERENSKOMST

New

MELLEM

STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

for

Brugsforeningen for Als og Sundeved

og

3F

Sønderborg afdeling

MARTS 2014

§ 1

Overenskomstområde

Denne overenskomst omfatter al rengøringsarbejde i Brugsforeningen for Als og Sundeved, Sønderborg under 3F’s dækningsområde.

Områder der, for disse funktioner, hidtil har været dækket af andre overens-komster, er fortsat dækket af disse.

§ 2

Arbejdstiden

1. Den normale effektive arbejdstid er 37 timer pr. uge.

2. Normalarbejdstiden lægges mellem kl. 06.00 og kl. 18.00 - lørdage dog mellem kl. 06.00 og kl. 14.00.

3. Den daglige, normale arbejdstid fastlægges ved lokal forhandling.

§ 3

Tidløn

A. Voksne medarbejdere:

 

1. marts 2014

1. marts 2015

1. marts 2016

Voksen timeløn

120,12

122,37

124,77

B. Unge under 18 år:

 

1. marts 2014

1. marts 2015

1. marts 2016

Unge under 18 år

62,74

63,69

64,74

§ 4

Forskudt arbejdstid

For arbejde på forskudt arbejdstid mellem kl. 18.00 og kl. 06.00 betales et tillæg:

 

1. marts 2014

1. marts 2015

1. marts 2016

Forskudt arbejdstid mellem 18:00 - 06:00

13,05 kr.

13,26 kr.

13,49 kr.

For arbejde på søn- og helligdage betales for alle arbejdstimer et søn- og hel-ligdagstillæg:

 

1. marts 2014

1. marts 2015

1. marts 2016

Søn- og helligdagstil­læg

19,24 kr.

19,55 kr.

19,88 kr.

For unge under 18 år er tillægget det halve af ovennævnte satser.

Hovedrengøring:

Ved hovedrengøring i Spisekrogen, der udføres efter kl. 18.00, ydes et tillæg pr. time.

 

1. marts 2014

1. marts 2015

1. marts 2016

Hovedrengøring

19,90 kr.

20,22 kr.

20,57 kr.

Tillægget indgår ikke i beregning af overarbejde.

Firmaanciennitet:

Til medarbejdere, som er ansat i november måned og som har været uafbrudt beskæftiget i mere end 1 år, udbetales sammen med november månedslønnen et beløb på pr.

 

1. marts 2014

1. marts 2015

1. marts 2016

Firmaanciennitet

486,42 kr.

496,21 kr.

502,61 kr.

Til medarbejdere med mere end 2 års uafbrudt beskæftigelse udbetales sammen med november månedslønnen et beløb på pr.

 

1. marts 2014

1. marts 2015

1. marts 2016

2 års beskæftigelse

1.033,07 kr.

1.049,60 kr.

1.067,44 kr.

§ 5

Overarbejde

Særregel for deltidsbeskæftigede medarbejdere (dvs. personale med normal arbejdstid under den i § 2 anførte):

1. Arbejde ud over den aftalte plantid, men inden for den i § 2 anførte, betales med almindelig timeløn.

2. Overarbejde, ud over 8 timers arbejde dagligt, betales med:

50 % for de 3 første timer og derefter 100% pr. time.

§ 6

Ferie

1. Feriegodtgørelse udredes med 15 %.

2. Ret til ferie erhverves i løbet af et kalenderår (optjeningsåret), og ferien skal holdes inden for det efter optjeningsårets udløb følgende ferieår, der løber fra 1. maj til 30. april.

Der optjenes ret til 2 1/2 dages ferie for hver måneds beskæftigelse.

I øvrigt henvises til Ferieloven.

Feriefridage:

For medarbejdere under denne overenskomst beregnes i overensstemmelse med Ferielovens principper for optjening og afholdelse 5 feriefridage, der lægges i overensstemmelse med Ferielovens § 10, stk. 1.

§ 7

Fritvalgsmodel

Med virkning fra den 01. marts 2007 indføres en fritvalgsmodel, hvorefter medarbejderen kan vælge at anvende det optjente beløb til fridage, ekstra indbetaling på pensionsordning eller udbetaling af indestående på kontoen ved kalenderårets udløb.

Det er aftalt mellem parterne at der på fritvalgsmodellen afsættes 0,3 pct. af den ferieberettigede løn pr. 1. marts 2014, pr. 1. marts 2015 afsættes yderligere 0,4 pct. og pr. 1. marts 2016 afsættes 0,3 pct. Således at der i 2016 i alt afsættes 1 pct. af den ferieberettigede løn. Det afsatte beløb overføres til feriegodtgørelsen i overenskomstens § 6.

§ 8

Lønudbetaling

1. Sker månedsvis bagud.

2. Når en medarbejders arbejdsforhold ophører udbetales tilgodehavende løn m.v. snarest efter, at en samlet opgørelse over medarbejderens økonomiske mellemværende med virksomheden har fundet sted.

§ 9

Arbejdstøj

Virksomheden stiller arbejdstøj til rådighed.

Ved beskæftigelse i produktionslokaler/vådrum stilles træsko til rådighed.

§ 10

Sygdom, graviditet, adoption og barsel

Udeblivelse og sygdom:

1. Såfremt en rengøringsassistent udebliver fra sit arbejde, skal meddelelse om grunden hertil så hurtig som muligt gives virksomheden.

2. Virksomheden kan forlange dokumentation for, at udeblivelse skyldes sygdom ved afgivelse af tro- og love erklæring, eller ved lægeattest.

Lægeattest kan dog først kræves udstedt ved sygdom af over 3 dages varighed. Endvidere kan lægeattest kræves, hvis udeblivelse 1 a 2 dage hyppigt forekommer.

3. Virksomheden udbetaler dagpenge under uarbejdsdygtighed pga. sygdom, herunder arbejdsskade i henhold til den enhver tid gældende dagpengelov.

Til medarbejdere med mindst 6 måneders anciennitet ydes der løn under sygdom.

Løn under sygdom ydes maksimalt for 56 kalenderdage inden for 12 på hinan-den følgende måneder (inklusiv arbejdsgiverperioden). Hvis der er tale om en arbejdsskade ydes der løn for 100 kalenderdage indenfor 12 på hinanden følgende måneder.

Frihed ved barns sygdom:

Til medarbejdere med mindst 1 års anciennitet, indrømmes frihed, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejdernes syge, hjemmeværende barn/børn under 14 år.

Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre og alene barnets første sygedag.

Der ydes betaling med overenskomstens normallønsats for denne dag under forudsætning af, at den af virksomheden krævede dokumentation foreligger.

Til medarbejdere med 1 års anciennitet indrømmes frihed med fuld løn, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med vedkommendes barn under 14 år.

Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet og der er maksimalt frihed med fuld løn i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode.

Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsind-læggelsen.

Eventuel refusion fra kommunen tilfalder arbejdsgiveren.

Graviditet, adoption og barsel

Der tilkommer den fastansatte kvindelige medarbejder, som på fødselstids-punktet har 9 måneders anciennitet i virksomheden løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødsel (graviditetsorlov/barselsorlov).

Under de samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under ”fædreorlov”.

Der tilkommer den fastansatte adoptant, som på barnets hjemkomsttidspunkt har 9 måneders anciennitet i virksomheden, løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse.

Under samme betingelser betales der indtil 2 ugers fædreorlov.

I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren løn svarende til den faktiske optjening inden for de sidste 3 lønperioder inden barselsorlovens start, dog maks kr. 145,- pr. time under fravær indtil 13 uger.

Pr. 1. juli 2014 yder virksomheden løn under forældreorloven i indtil 13 uger. Hver af forældrene har heraf ret til 5 ugers betaling. Holdes orloven, der er re-serveret til den enkelte forældre ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de re-sterende 3 uger ydes enten til den ene eller den anden forælder.

De 13 ugers betalt orlov skal afholdes inden 52 uger efter fødslen.

Medmindre det aftales med virksomheden, skal denne betalte forældreorlov varsles af medarbejderen med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i 2 perioder, medmindre andet aftales på virksomheden.

Virksomheden betaler alene for egne ansattes fravær. Virksomheden kan kræve dokumentation fx i form af tro- og loveerklæring.

Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Hvis arbejdsgiveren ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder betalingen til medarbejderen.

Ekstra pensionsbidrag

Under den 14 ugers barselsorlov ydes der fra den 1. juli 2012 et ekstra pensi-onsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fød-selstidspunkt:

Pensionsbidraget reguleres pr. 1. juli 2014 til følgende:

 

1. juli 2014

Arbejdsgiver

1.360

Medarbejder

680

I alt

2.040

§ 11

Arbejdsforholdets ophør

Opsigelsesvarsel:

1. Efter 1 måneds uafbrudt beskæftigelse er opsigelsesvarslet fra begge sider 14 dage.

2. Efter 4 måneders uafbrudt beskæftigelse er opsigelsesvarslet fra begge sider 1 måned - til udgangen af en måned.

Ovennævnte regler gælder ikke for afløsningspersonale.

3. Med virkning fra 1. maj 2014 har medarbejdere, som opsiges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, ret til frihed med løn i op til to timer, placeret hurtigst muligt efter opsigelsen under fornødent hensyn til virksomhedens drift, til at søge vejledning i fagforening/A-kasse.

§ 12

Arbejdsmarkedspension

Med virkning pr. 1. september 1993 er medarbejderne omfattet af den mellem LO og BA indgåede aftale om arbejdsmarkedspension. Bidraget udredes med 2/3 af arbejdsgiveren og 1/3 af medarbejderen. Medarbejderen indtræder i ordningen efter 3 måneders anciennitet eller hvis medarbejderen allerede er omfattet af en arbejdsmarkedspension herunder i et EU/EØS-land.

Bidraget andrager, pr. 1. juli 2008 11,4 %

§ 13

Retsforhold

Som retsligt grundlag i overenskomstforholdet gælder den mellem Brugsfor-eningernes Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark til enhver tid aftalte hovedaftale.

§ 14

Opsigelse af overenskomst

Nugældende overenskomst træder i kraft den 1. marts 2014 og kan af en af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 1. marts, dog tidligst 1. marts 2017.

København, den 26. maj 2015

For 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Lotte Knudsen, Peter Lykke Nielsen

For Storbutikkernes Forhandlingsudvalg:

Lars Iversen, Majken Skovgaard

Protokollat I

Kompetenceudviklingsfond

Der gives fri ret til selvvalgt uddannelse, som er relevant for beskæftigelse inden for overenskomstens dækningsområde. Det er en betingelse for at have ret til frihed til uddannelse, som ikke af virksomheden vurderes som relevant for virksomheden, at medarbejderen kan opnå tilskud til denne uddannelse efter nedenstående regler om kompetenceudviklingsstøtte.

Medarbejdere med minimum 6 måneders anciennitet gives årligt ret til op til 2 ugers frihed til selvvalgt uddannelse - placeret under fornødent hensyn til virk-somhedens forhold - der er relevant i forhold til beskæftigelse inden for over-enskomstens dækningsområde.

Friheden kan eksempelvis bruges til uddannelse på såvel grundlæggende som videregående niveau, almen såvel som faglig efter- og videreuddannelse samt til deltagelse i realkompentencevurdering i offentligt regi og relevante private tilbud.

For de øvrige betingelser for ordningen henvises til overenskomstaftalen mellem 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Storbutikkernes forhandlingsudvalg 3.57.0.

Protokollat II

Parterne er enige om, at der på en bankkonto hensættes et beløb pr. præsteret arbejdstime, der pr. 1. marts 2014 udgør 5 øre. Pr. 1. marts 2015 øges beløbet til 10 øre og pr. 1. marts 2016 øges beløbet til 15 øre.

Beløbet kan anvendes til styrkelse og finansiering af samarbejdet om at udvikle og administrere branchens uddannelser og overenskomster.

Der kan alene anvendes midler fra kontoen under forudsætning af, at der er enighed herom.

Er midlerne ikke anvendt ved overenskomstperiodens udløb, videreføres beløbet til den kommende overenskomstperiode. Såfremt der ved udløbet af denne overenskomstperiode henstår midler på kontoen udbetales disse mellem overenskomstparterne med 50 pct. til hver.”

Protokollat III

I situationer, hvor vikarer fra et vikarbureau er omfattet af vikarlovens regler om ligebehandling, er der enighed om følgende:

På anmodning fra rekvirentvirksomhedens tillidsrepræsentant (eller 3Fs lokalafdeling såfremt, der ikke er en tillidsrepræsentant på virksomheden) skal rekvirentvirksomheden informere denne om, hvilke overenskomster, lokalaftaler og kutymer virksomheden har oplyst skal overholdes, for de arbejdsfunktioner, vikarerne udfører for virksomheden.

Overenskomst-Storbutikkernes Forhandlingsudvalg_3F_2014-2017

Startdato: → 2014-03-01
Slutdato: → 2017-03-01
Navn på industri: → Detailhandel
Offentlig/privat sektor: → I den private sektor
Indgået af:
Navn på virksomhed: →  Brugsforeningen for Als og Sundeved
Navn på foreninger: → Storbutikkernes Forhandlingsudvalg
Navne på fagforeninger: →  LO - 3F - Fagligt Fælles Forbund

UDDANNELSE

Uddannelsesprogrammer: → Ja
Lærlingeuddannelse: → Nej
Arbejdsgiver bidrager til en uddannelsesfond for medarbejdere: → Ja

SYGDOM OG HANDICAP

Maksimal antal betalte sygeorlovsdage: → 56 dage
Bestemmelser om tilbagevenden efter langtidssygdom, fx cancerbehandling: → Nej
Betalt fravær på grund af menstruation: → Nej
Betaling i tilfælde af invaliditet som følge af arbejdsulykke: → Nej

ARBEJDE- OG FAMILIEORDNINGER

Betalt barselsorlov: → 18 uger
Betalt barselsorlov begrænset til 100 % af grundløn
Jobsikkerhed efter barselsorlov: → Nej
Forbud mod forskelsbehandling i forbindelse med barsel: → Nej
Forbud mod at tvinge gravide eller ammende medarbejdere til at udføre farligt eller usundt arbejde: → 
APV risikovurdering for sikkerhed og sundhed for gravide eller ammende kvinder: → 
Tilgængelighed af alternativer til farligt og usundt arbejde for gravide eller ammende kvinder: → 
Fravær i forbindelse med fødselsforberedelse: → 
Forbud mod at screene for graviditet før ansættelse af vikarer: → 
Forbud mod at screene for graviditet før forfremmelse: → 
Faciliteter til ammende mødre: → Nej
Børnepasningsfaciliteter anlagt af arbejdsgiver: → Nej
Børnepasningsfaciliteter med tilskud fra arbejdsgiver: → Nej
Monetær undervisning/tilskud til børns uddannelse: → Nej
Betalt orlov pr. år ved omsorgsarbejde for pårørende: → 1 dage
Betalt barselsorlov til fædre: → 10 dage

ARBEJDSTID, VAGTPLAN OG FERIE

Arbejdstimer pr. uge: → 37.0
Betalt årlig orlov: → 30.0 dage
Betalt årlig orlov: → 6.0 uger
Bestemmelser om fleksible arbejdsordninger: → Nej

LØNNINGER

Lønningerne bestemmes ud fra løntabeller: → No
Aftalt mindsteløn pr.: → Hours
Mindsteløn: → DKK 124.77
Justering i henhold til stigende leveomkostninger: → 

Ekstrabetaling for aften- og natarbejde

Ekstrabetaling for aften- og natarbejde: → DKK  pr. måned
Kun ekstrabetaling for natarbejde: → Ja

Ekstrabetaling til årlig ferie

Ekstrabetaling til årlig ferie: → 15.0 % af grundløn

Ekstrabetaling for overarbejde

Ekstrabetaling for søndagsarbejde

Ekstrabetaling for søndagsarbejde: → DKK 19.88 pr. søndag

Spisebilletter

Spisebilletter forudsat: → 
Gratis retshjælp: → Nej
Loading...