Beskyttelse

Ingen farlige job

I overensstemmelse med dansk lovgivning om sundhed og sikkerhed skal arbejdsgiver sikre, at arbejdsmiljøet ikke er til skade for den gravide medarbejder og hendes foster. Arbejdsgiver er forpligtet til at vurdere, om en gravid medarbejders sædvanlige arbejde (og arbejdsmiljø) udgør en trussel mod hendes graviditet. Hvis vurderingen viser en skadelig indvirkning på graviditet eller amning, skal der træffes passende foranstaltninger (tilpasning i arbejdsteknikker, planlægning og omlægning af arbejdet). Arbejdsgiver kan også justere tilrettelæggelsen af arbejdet eller ændre arbejdsbetingelserne for gravide medarbejdere. En medarbejder kan også overføres til en anden passende stilling. Hvis en arbejdsgiver ikke kan tilbyde nogen passende beskæftigelse til en gravid medarbejder (når den lægelige vurdering viser, at graviditet forløber unormalt og derved medfører en risiko for kvindens eller fosterets helbred ved at fortsætte i samme beskæftigelse, eller arbejdets særlige karakter indebærer en risiko for fosteret, eller hvor graviditeten forhindrer en medarbejder i at udføre sit arbejde på grund af myndighedskrav), har hun ret til at få fri i fire uger op til fødslen. En gravid medarbejder må ikke udsættes for fysisk overlast (stød, vibrationer, manuel håndtering af tunge byrder, ioniserende og ikke-ioniserende stråling, ekstreme temperaturer, opgaver der kræver lange gåture eller lang tid i opretstående stilling samt psykisk og fysisk træthed/stress i forbindelse med en medarbejders opgaver) og biologiske og kemiske stoffer, der kan skade fosteret.

Her er det relevant at bemærke, at hverken natarbejde eller overarbejde (samt arbejde på ugentlige hviledage) er forbudt for gravide medarbejdere og ammende mødre.

Kilder: Arbejdstilsynets vejledning for gravide og ammende kvinder, Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse (med senere ændringer), § 6 (2) i Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) (LBK nr. 822 af 20. juni 2018)

Beskyttelse mod afskedigelse

En arbejdsgiver må ikke afskedige en medarbejder for at have fremsat krav om at bruge retten til fravær eller for at have været fraværende under punkt 6-14 i Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) (inkluderer barselsorlov, fædreorlov, adoptionsorlov, forældreorlov) eller af andre årsager i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption.

Hvis en arbejdsgiver afskediger en funktionær inden starten af barselsorloven eller under barselsorloven (18 uger: Fire uger før fødslen og 14 uger efter fødslen), er hun berettiget til fuld løn i opsigelsesperioden. Hvis en funktionær afskediges under barselsorloven, har hun ret til fuld løn fra starten af barselsorloven.

En afskedigelse, når en medarbejder er gravid eller har graviditetrelaterede fravær herunder forældreorlov/adoptionsorlov samt fædreorlov, betragtes den som en uberettiget afskedigelse, medmindre arbejdsgiveren kan bevise, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold. Arbejdsgiver skal klart nævne grundene til afskedigelse. I tilfælde af uberettiget afskedigelse skal en arbejdsgiver betale erstatning, som er fastsat i henhold til lønmodtagerens anciennitet og sagens omstændigheder.

Funktionærloven foreskriver en kompensation på en til seks måneders løn i tilfælde af uberettiget afskedigelse dog uden mulighed for genansættelse. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd giver også mulighed for erstatning uden fastsat grænse (afhængig af medarbejderens anciennitet og andre omstændigheder i sagen), dog svinger kompensationen ofte mellem 6-12 måneders løn. En uretfærdigt afskediget medarbejder kan også genansættes i henhold til loven.

Kilder: § 7 (4) i lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (nr. 1002 af 2017), § 6-14 i bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven), § 4, 9 og 16 i bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Retten til genansættelse

Forældre, der har gjort brug af retten til fravær efter §§ 6 til 14 i barselsloven (inkluderer barselsorlov, fædreorlov, adoptionsorlov, forældreorlov), har ret til at vende tilbage til deres job eller et tilsvarende arbejde på vilkår og betingelser, som ikke er mindre gunstige for dem, samt at få del i enhver forbedring i arbejdsvilkårene, som de ville være berettiget til under deres fravær.

Kilder: § 8 (a) i bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

loading...
Loading...