New

BRUGSFORENINGERNES ARBEJDSGIVERFORENING

Fødevareoverenskomst

Mellem Fødevareforbundet NNF og

Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening

2014-2017

3.56.0 -3.59.0

Denne overenskomst omfatter alt produktionsarbejde, der udføres i de selvstændige Brugsforeninger i slagterafdelinger (herunder delikatesseafdelinger, fisk og vildt) og bagerier.

1 Arbejdstid

1. Den normale effektive arbejdstid er 37 timer pr. uge, svarende til 160,33 pr. måned, eksklusiv pauser.

Normalarbejdstiden skal i gennemsnit over 12 uger udgøre den aftalte plantid, dog således, at arbejdstiden i den enkelte uge ikke overstiger 40 timer pr. uge.

Arbejdstid ud over 37 timer i gennemsnit i 12-ugers perioden, samt arbejde ud over det i arbejdsplanen fastlagte og indberettede, udbetales som overarbejde.

2. Omlægning af arbejdstid varsles med 4 uger til en uges begyndelse bortset fra tilfælde, hvor der er tale om så væsentlige ændringer, at de skal ske med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel.

3. Arbejdstiden (fuldtid og deltid) skal tilrettelægges under hensyntagen til medarbejdernes og virksomhedens tarv. Der udarbejdes for hver enkelt medarbejder en skriftlig arbejdstidsplan med angivelse af arbejdstidens længde og placering. Den skriftlige arbejdsplan skal udarbejdes på lister, der er tilgængelige for de enkelte medarbejdere. Den normale arbejdstid skal i videst muligt omfang placeres på 5 af ugens dage.

4. Ved arbejde ud over 5 timer pr. dag aftales det, at medarbejderen holder en samlet pause. Den daglige tid til pause må dog ikke overstige A time, der så vidt muligt placeres midt i arbejdstiden. I særlige tilfælde kan det aftales mellem lederen og medarbejderen, at pausen ikke holdes.

For slagtere gælder derudover:

a. Arbejdstiden skal tilrettelægges sådan, at medarbejderne har fri 2 weekender hver måned fra arbejdstids ophør fredag til arbejdstids begyndelse mandag.

b. I det omfang butikken holdes åbent hver søndag, skal arbejdstiden i videst muligt omfang tilrettelægges således, at medarbej-deren sikres 2 frisøndage hver måned. Disse regler kan fraviges efter aftale med medarbejderen.

c. Reglerne om placering af arbejdstiden gælder ikke ugen før jul, påske og pinselør-dag og et udsalg af 14 dages varighed hen-holdsvis vinter og sommer.

For bagere gælder derudover:

a. I særlige tilfælde kan der undtagelsesvis udføres arbejde på 6. dagen. I sådanne tilfælde betales arbejdet som overarbejde med tillæg til timelønnen på 100 %. Arbejdets varighed skal være mindst 5 timer.

b. Arbejdstiden lægges mellem kl. 04.00 og 18.00.

c. Arbejdstiden for lærlinge må højst være 8 timer pr. dag.

d. Tilrettelæggelsen af arbejdstiden aftales lokalt, men den daglige arbejdstid må ikke overstige 9 timer.

e. Arbejdstiden tilrettelægges således, at hver enkelt medarbejder over en 12 ugers periode, har 6 friweekends. Medarbejdere har dog altid krav på 2 sammenhængende fridage inden for en 14 dages periode

f. Arbejde på friweekends betragtes som overarbejde og betales med et tillæg på 100 % pr. time.

g. Ved manglende overholdelse af varsel for ændring af arbejdsplanen betales én timeløn med tillæg på 50 %.

h. Det bør tilstræbes, at produktionen tilrettelægges således, at mødetidspunkter før kl. 06:00 begrænses mest muligt.

2 Deltidsansættelse

For slagtere gælder:

a. Den ugentlige arbejdstid for deltidsansatte kan ikke udgøre mindre end 20 timer og mere end 29,6 timer pr. uge. Der skal udarbejdes en plan mellem parterne, som skitserer den daglige arbejdstid.

b. Der er enighed om, at allerede ansatte med en deltidsnorm på mere end 29,6 timer beholder deres norm.

c. Ovenstående regler gælder dog ikke for unge under 18 år.

d. For deltidsansatte afregnes med normal timeløn indtil 37 timer. Herefter træder bestemmelserne om overarbejdsbetaling i kraft.

For bagere gælder:

a. Virksomhederne kan ansætte deltidsansatte detailbagere med mindst 15 og højst 29,6 timers beskæftigelse pr. uge i gennemsnit for en 4 ugers periode.

b. Reglen om minimum/maksimum arbejdstid finder ikke anvendelse for medarbejdere under 18 år, idet arbejdstidsreglerne for disse reguleres af reglerne i den til enhver tid gældende arbejdsmiljølovgivning.

c. Antallet af deltidsansatte kan højst udgøre:

Pr. antal faglærte i bageriet

Antal deltidsansatte

Op til 4 faglærte

1 deltidsansat

5-8 faglærte

2 deltidsansatte

9-12 faglærte

3 deltidsansatte

13-16 faglærte

4 deltidsansatte

d. Lønnen beregnes forholdsvis pr. time i henhold til § 5. Tillæg ydes i henhold til de for fuldtidsansatte gældende bestemmelser i nærværende overenskomst.

e. Merarbejde indenfor den for fuldtidsansatte gældende normaltid pr. uge betales med almindelig timeløn jfr. § 5, medens timer herudover betales som overarbejde jfr. § 6.

f. Forudsætningen for anvendelse af deltidsbeskæftigede er, at de pågældende ikke i forvejen har beskæftigelse på fuld tid i den pågældende eller en anden virksomhed, medmindre helbredsmæssige eller andre tilsvarende hensyn taler for en kortere arbejdstid end den normale, eller medarbejderen selv ønsker det.

g. Deltidsarbejde skal have et omfang af mindst 2 arbejdsdage pr. kalenderuge og må højst udgøre 8 timer pr. dag.

h. For unge under 18 år ansat til rengøring gælder ingen mindst arbejdstid pr. uge.

3 Frihed og søgnehelligdage

1. For både fuldtids- og deltidsmedarbejdere reduceres den enkelte medarbejders ugentlige arbejdstid i uger med følgende dage:

Nytårsdag

Skærtorsdag

Langfredag

Påskedag

2. Påskedag

St. Bededag

Kr. Himmelfartsdag

Pinsedag

2. pinsedag

Grundlovsdag

Juleaftensdag

1. Juledag

2. juledag

2. Reduktion udgør for hver af ovennævnte dage vedkommendes plantid divideret med 5.

3. Reduktionen foretages i den uge, hvor den pågældende helligdag falder eller i den foregående eller efterfølgende uge og således, at såfremt søgnehelligdagen falder på en søndag, reduceres alligevel.

4. Såfremt friheden ikke kan afvikles i henhold til stk. 3, kan det aftales at friheden afvikles som følger:

Juleaftensdag, 1. juledag, 2. juledag og nytårsdag enkeltvis eller samlet i perioden 1. december til 28. februar og øvrige S/H-dage enkeltvis eller samlet i perioden 1. marts til 31. oktober.

5. For deltidsansatte reduceres forholdsmæssigt.

4 Mestre og mestersvende

4.1 Slagter- og bagermestre på jobløn

a. Der kan indgås aftale om joblønsansættelse med slagter- og bagermestre.

b. Minimalløn for mestre på jobløn fremgår af overenskomstens § 4. Overenskomstens regler om tillæg for arbejde på særlige tider og om betaling for overarbejde gælder ikke for joblønsansatte mestre.

c. De joblønsansatte mestres arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde.

d. Det må som hovedregel tilstræbes, at arbejdstiden for de joblønsansatte mestre påbegyndes og afsluttes nogenlunde samtidig med arbejdstiden for øvrige medarbejdere på det pågældende arbejdssted.

e. Det kan dog efter omstændighederne være ønskeligt, at en joblønsansat mester begynder arbejdet tidligere eller afslutter arbejdet senere end øvrige medarbejdere. Det bør i så fald som hovedregel tilstræbes, at den samlede arbejdstid ikke bliver væsentligt længere end den, der er gældende for øvrige medarbejdere.

f. Det følger af joblønsansættelsens natur, at en joblønsansat mester, som ansættes med et selvstændigt ansvarsområde, får et tilsvarende ansvar for at udnytte sin arbejdstid hensigtsmæssigt. Når en joblønsansat mester f.eks. påtager sig overarbejde, er der også åbnet mulighed for, at vedkommende under iagttagelse af sædvanlige driftsmæssige hensyn og efter forudgående underretning i det enkelte tilfælde kan forlade arbejdspladsen i arbejdstiden.

4.2 Mestersvende på jobløn

De selvstændige Brugsforeninger kan ansætte mestersvende pr. 1. oktober 2014 efter nedenstående grundlag:

a. Der kan kun ansættes mestersvende, såfremt der i produktionsområdet, hvor den pågældende medarbejder ansættes, er ansat en slagter- eller bagermester, som er omfattet af gældende overenskomst mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Fødevareforbundet NNF.

b. Mestersvende er ikke omfattet af denne overenskomsts bestemmelser i § 1 (om maksimalt 37 timer pr. uge) og § 5 (om genetillæg for arbejde på særlige tidspunkter), idet der samlet er taget højde herfor ved ansættelsen af mestersvende.

c. Mestersvendes arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældendes virkeområde. Udgangspunktet er, at arbejdsugen er på 37 timer, jf. § 1. Det må som hovedregel tilstræbes, at arbejdstiden for mestersvende påbegyndes og afsluttes nogenlunde samtidig med arbejdstiden for øvrige medarbejdere på det pågældende arbejdssted.

d. For mestersvende er det aftalt, at der i planperioden (12 uger) maksimalt kan planlægges med gennemsnitligt timetal på 42 timer pr. uge.

Alt arbejde udover 42 timer i gennemsnit i planperioden, reguleres og betales efter overenskomstens bestemmelse om overarbejde.

e. Den månedlige minimumsløn reguleres med samme beløb som faglærte på overenskomsten med tillæg af eventuel stigning i anciennitetstillægget.

Bagerafdelingen:

f. Der kan i de enkelte bageriafdelinger ansættes en mestersvend såfremt bemandingen derefter udgøres af en bagermester, en mestersvend og en medarbejder, som alle tre er faglærte og ansat med en fuldtidsnorm på 37 timer pr. uge hver, hvis afdelingens ugentlige arbejdstidsnorm, inklusive andre medarbejdere ansat på denne overenskomst, uanset om disse er faglærte eller ej, herefter i alt udgør mindst 148 timer pr. uge.

Såfremt der er mere end 7 fuldtidsansatte under denne overenskomst i afdelingen (opgjort efter ATP modellen) kan der forholdsmæssigt ansættes yderligere mestersvende.

Slagterafdelingen:

g. Der kan i de enkelte slagterafdelinger ansættes en mestersvend, såfremt bemandingen derefter udgøres af en slagtermester, en mestersvend og en medarbejder, som alle tre er faglærte og ansat med en fuldtidsnorm på 37 timer pr. uge hver, hvis afdelingens ugentlige arbejdstidsnorm, inklusive andre medarbejdere ansat på denne overenskomst, uanset om disse er faglærte eller ej, herefter i alt udgør mindst 148 timer pr. uge.

Delikatesseleder:

h. Der kan yderligere ansættes en mestersvend (faglært eller ufaglært) i delikatesseafdelingen (i daglig tale delikatesseleder), såfremt den ugentlige arbejdstidsnorm i delikatesseafdelingen herefter udgør mindst 111 timer ud over de ovennævnte 148 timer.

Der kan ansættes både en mestersvend i slagterafdelingen og en delikatesseleder, hvis ovennævnte betingelser hver for sig er opfyldt.

i. Hvis en mester af helbredsmæssige eller andre årsager (fx som et led i en senioraftale) ønsker at fortsætte sin ansættelse i Brugsforeningen som mestersvend, kan dette aftales med den enkelte. Sådan fortsat ansættelse regnes ikke med i ovenstående, og stillingen nedlægges ved fratrædelse. Regionstillidsrepræsentanten orienteres om sådanne aftaler. Hvis mester ønsker det, kan regionstillidsrepræsentanten deltage i aftaleindgåelsen.

j. Minimalløn for mestersvende fremgår af § 4.

4.3 Kompetenceudvikling

Parterne anbefaler, at mestre og mestresvende på jobløn deltager i relevant efter- og videreuddannelse, fx grundlæggende lederuddannelse eller højere niveauer.

5 Løn

1. Overenskomsten er en minimallønsoverenskomst. I alle lønforhøjelser efter § 4 kan modregnes ethvert tillæg, der måtte være givet den enkelte medarbejder eller medarbejdere udover de hidtil gældende minimallønssatser. Der skal således ikke ske regulering af den enkelte medarbejders løn, hvis denne ligger over den til enhver tid for vedkommende gældende minimalløn.

2. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening afstår i overenskomstperioden 2014-2017 fra modregning som følge af stigningerne i overenskomstens minimalløn.

3. Lønnen udbetales månedsvis bagud.

Slagter

kr. (fuld tid) minimalløn

1. marts 2014

1. marts 2015

1. marts 2016

Slagtermestre på jobløn

27.185,67

27.450,67

27.739,67

Mestersvende på jobløn

23.740,00

24.005,00

24.290,00

Slagtersvende, fisk- og vildtsvende, detailslagteraspiranter, delikatesseassistenter og reserver (faglærte)

19.009,48

19.274,48

19.563,48

Reserver ugeløn

5.406,55

5.481,92

5.564,12

Reserver pr. dag

1.081,31

1.096,38

1.112,82

Ufaglærte

17.869,46

18.134,46

18.423,46

Voksenlærlinge

16.240,00

16.505,00

16.794,00

Unge under 18 år

9.918,00

10.071,00

10.239,00

Til alle ufaglærte ansatte i slagterafdelingen ydes et firmatillæg efter følgende skala:

Antal beskæftigelsesår

Tillæg i kr. pr. uge

Tillæg i kr. pr. måned

Efter 1 år

23,00

100,00

Efter 2 år

35,00

152,00

Efter 3 år

46,00

199,00

Såfremt en medarbejder selv forlader sit arbejde og senere vender tilbage til virksomheden, regnes hans tidligere anciennitet i virksomheden ikke med. Hvis en medarbejder derimod afskediges uden egen skyld og genantages på virksomheden inden for et tidsrum af 12 måneder efter arbejdets ophør, oppebærer vedkommende sin tidligere anciennitet.

Bagere

kr. (fuld tid) minimalløn

1. marts 2014

1. marts 2015

1. marts 2016

Bagermestre på jobløn 3 ansatte

27.497,67

27.997,67

27.762,67

28.262,67

28.051,67

28.551,67

4  ansatte

5  ansatte

28.497,67

28.762,67

29.051,67

Mestersvende på jobløn

23.740,00

24.005,00

24.290,00

Faglærte bagere og konditorer

20.672,90

20.937,90

21.226,90

Bagværkere, brødbagere og kagekonditorer

19.172,90

19.437,90

19.726,90

Ufaglært

17.672,90

17.937,90

18.226,90

Voksenlærling

16.240,00

16.505,00

16.794,00

Unge under 18 år

9.918,00

10.071,00

10.239,00

Til alle medarbejdere ydes efter 1 års anciennitet i virksomheden, et anciennitetstillæg, som udgør:

Kr. pr. time

0,40

Anciennitetstillægget ydes ikke til ungarbejdere under 18 år.

For slagter gælder der ud over:

a. Lønnen for enkelte dages arbejde á 7,4 timer er altid normallønnen plus et tillæg på 14 pct. I denne betaling er medregnet kompensation for søgnehelligdage. Enkelte dages arbejde kan kun kræves udført i specielle situationer som for eksempel ved sygdom eller force majeure.

For bagere gælder der ud over:

a. Funktionstillæg: For bagermestre, der ikke er ansat på jobløn ydes et funktionstillæg, som udgør:

1. marts 2014

1. marts 2015

1. marts 2016

2.985,45

3.033,22

3.084,78

b. Korttidsansættelse: Ved ansættelse af korttidsansatte sikres disse beskæftigelse i mindst en hel kalenderuge. Aflønningen sker efter satserne under afsnittet bager løn.

c. Ved kortidsansættelse som mester udbetales følgende tillæg:

1. marts 2014

1. marts 2015

1. marts 2016

Per dag 68,78

69,88

71,06

d. Forskydning af fridag: Såfremt en fridag forskydes med 8 dages varsel, og erstatningsfridag afvikles i samme kalenderuge, betales intet tillæg.

Gives der ikke ovenævnte varsel, betales overtidstillæg (kun tillæg) jf. § 9, og fridagen afvikles senest i samme uge.

Er fridagen ikke afviklet i samme uge, betales timeløn for det antal timer, der er ydet overtidstillæg for.

6 Tillæg

6.1 Særlige tillæg

For arbejde inden for normal effektiv ugentlig arbejdstid, jf. § 1, betales tillæg pr. præsteret normal time: 

For slagtere gælder:

 

1. marts 2014

1. marts 2015

1. marts 2016

Hverdage 17:45 - 22:00

15,71

15,96

16,23

Hverdage 22:00 - 06:00

22,36

22,72

23,10

Lør 14:30 -24:00

45,39

46,12

46,90

Søn 00:00 -24:00

61,04

62,02

63,07

Der regnes ved udbetaling af tillægget med kvarte timer.

For lærlinge og voksenlærlinge er tillægget det samme som for svende.

For medarbejdere under 18 år er tillægget halvdelen af ovennævnte satser.

Tillægget ydes dog ikke til personer, der specielt er ansat til at arbejde på bestemte tidspunkter uden for den op arbejdsområdet gældende arbejdstid.

For bagere gælder:

Særlige tillæg

1.

marts

2014

1.

marts

2015

1.

marts

2016

18:00 - 04:00

43,86

44,56

45,32

Søn- og

helligedage 00:00- 24.00.

plus grundlovsdag 12:00 - 24:00

31,72

32,23

32,77

For medarbejdere under 18 år, er tillægget det halve.

Særlige tillæg lærlinge over 18 år

1.

marts

2014

1.

marts

2015

1.

marts

2016

18:00 - 04:00

45,09

45,81

46,59

Søn- og helligedage

32,46

32,98

33,54

00.00-24.00. plus grundlovsdag 12:00 - 24:00

 

 

 

For medarbejdere under 18 år er tillægget halvdelen af ovennævnte satser.

Tillæggene ydes, hvad enten der er tale om normalarbejde, merarbejde eller overarbejde, men der beregnes ikke overarbejdstillæg af de særlige tillæg.

6.2 Personlige tillæg (bager)

Det betragtes som en almindelig forudsætning, at der kan gives højere løn end bestemt i § 4, og parterne er enige om, at dette bør ske, hvor medarbejderen på grund af dygtighed yder særlig værdifuldt arbejde, og hvor der forudsættes mere selvstændigt arbejde eller særligt ansvar ved arbejdets udførelse.

Aftale om sådan højere løn træffes mellem uddeleren og den enkelte medarbejder.

Medarbejderen har krav på at få behandlet sin løn en gang om året i forbindelse med anciennitetsdagen for pågældendes tiltrædelse i den aktuelle stilling i butikken.

Parterne er enige om, at i tilfælde, hvor der foreligger åbenbare brud på overenskomstens forudsætninger, skal sagen kunne bringes til afgørelse ved forhandling mellem forbundet og BA.

Kan enighed ikke opnås, kan sagen behandles ad sædvanlig fagretlig vej.

7 Pension og ekstra pensionsbidrag

1. Følgende medarbejdergrupper er omfattet af arbejdsmarkedspensionen:

1. Medarbejdere der er fyldt 20 år med 3 måneders ansættelse indenfor COOP/brugsforeningsområdet.

2. Medarbejdere der ved ansættelsen har en arbejdsmarkedspension.

3. Medarbejdere der på ansættelsestidspunktet er fyldt 25 år.

Med virkning fra 1. juli 2014 er lærlinge omfattet af nærværende arbejdsmarkedspension.

For slagtere er gældende:

Pensionsbidragene udgør:

Medarbejderbidrag

Firmabidrag

I alt

4,0 %

8,5 %

12,5 %

For bagere er gældende:

Pensionsbidragene udgør:

Medarbejderbidrag

Firmabidrag

I alt

4,2 pct.

8,55 pct.

12,65

2. Til kvindelige medarbejdere, som på det forventede fødselstidspunkt har en anciennitet på 9 mdr. eller mere, og som derfor er på barselsorlov med løn, ydes der i de første 14 ugers barselsorlov efter fødslen et ekstra pensionsbidrag som udgør kr. pr. måned: 

Bidrag i kr.

1. juli 2014

Arbejdsgiver

1.360,00

Medarbejder

680,00

I alt

2.040,00

8 Fritvalg

1. Alle medarbejdere ansat på overenskomsten er omfattet af en fritvalgsordning.

2. Der afsættes for den enkelte omfattede medarbejder en procentdel af den ferieberettigede løn til brug for fritvalg.

3. Værdien af de gældende feriefridage på i alt 5 x 0,5 % indgår i fritvalgsordningen.

4. Den enkelte medarbejder kan hvert år i 4. kvartal vælge placering af midlerne i fritvalgsordningen.

5. Portionerne udgør hver enkelt som feriefridage 0,5 % og som løn eller pension 0,45 % af den ferieberettigede løn. Der kan frit vælges mellem de tre elementer feriefridage, løn eller pension, og der kan vælges en eller flere fordelinger. Eventuelt overskydende midler udbetales som løn.

6. Feriefridage opspares og afvikles i de selvstændige Brugsforeninger i overensstemmelse med principperne i Ferieloven. Det betyder konkret, at fravælges feriefridage helt eller delvis i løbet af et kalenderår, med virkning fra 1. januar det efterfølgende kalenderår, vil der fortsat have været fundet opsparing sted til brug for ferieåret pr. 1. maj i det efterfølgende ferieår, således at konsekvenserne af valget i forhold til feriefridage først viser sig pr. 1. maj det næstfølgende ferieår.

7. Nyansatte medarbejdere vælger mellem feriefridage, løn og pension i forbindelse med ansættelsen og med virkning på ferieopsparing, løn eller pension fra samme tidspunkt.

8. For alle ansatte gælder, at såfremt der ikke foretages et valg, vil portionerne blive fordelt med 5 portioner á 0,5 % til feriefridage og øvrige midler til løn.

9. Ordningens procentdele udgør

For slagtere gælder

 

01.03.14

01.03.15

01.03.16

Ferie-

fridage

2,50 %

2,50 %

2,50 %

Fritvalg

1,55 %

1,95 %

2,25 %

I alt

4,05 %

4,45 %

4,75 %

Portioner

8 á0,5 %

8 á0,5 %

9 á0,5 %

Løn

0,05 %

0,45 %

0,25 %

For bagere gælder

 

01.03.14

01.03.15

01.03.16

Ferie-

fridage

2,50 %

2,50 %

2,50 %

Fritvalg

1,05 %

1,45 %

1,75 %

I alt

3,55 %

3,95 %

4,25 %

Portioner

7 á0,5 %

7 á0,5 %

8 á0,5 %

Løn

0,05 %

0,45 %

0,25 %

10. Værdien af fritvalgsordningen for henholdsvis bagere og slagtere forhøjes som følger:

a. Pr. 1. marts 2017 med 0,3 %

b. Pr. 1. marts 2018 med 0,3 %

c. Pr. 1. marts 2020 med 0,2 %

d. Pr. 1. marts 2022 med 0,3 %

e. Pr. 1. marts 2024 med 0,3 %

9 Overarbejde

Ved overarbejde forstås arbejde, der udføres efter anmodning fra den pågældende arbejdsleder, og som finder sted ud over den ordinære arbejdstid på en af ugens normale dage.

Overarbejde beregnes pr. påbegyndt halve time.

For slagtere gælder:

a. Alt overarbejde betales med 50 % til den personlige timeløn for de 2 første timer pr. dag, derefter samt arbejde på fridage og søn- og helligdage med 100 %.

b. Overarbejde i forbindelse med status betales før normal arbejdstids begyndelse med timeløn plus 100 %.

c. Såfremt medarbejderen ønsker det, kan overarbejde afspadseres time for time.

Tidspunkt for afspadsering aftales med uddeleren ud fra driftsmæssige hensyn, og skal være aftalt senest 14 dage forud for afspadseringen. Overtidstillægget udbetales.

d. Medarbejderen og virksomheden kan aftale, at overarbejdstimer med 50 % tillæg afspadseres med 1½ time og at overarbejdstimer med 100 % tillæg afspadseres med 2 timer.

For bagere gælder:

a. Overarbejde betales med tillæg til timelønnen således:

1. og 2. time - 50 %

Efterfølgende timer - 100 %

b. Ved arbejde på en fridag, der ikke er omfattet af bestemmelserne om særlige tillæg, betales samtlige arbejdstimer med et tillæg til timelønnen på 100 %.

c. Såfremt der arbejdes på friweekend, betales samtlige arbejdstimer med et tillæg på 100 %.

d. Timelønnen beregnes som summen af den månedlige minimallønssats og det personlige tillæg divideret med 160,33.

e. Overarbejde må udføres i det omfang, bageriernes uforstyrrede drift kræver det, og Arbejdsmiljøloven tillader. Systematisk overarbejde er forbudt.

f. Til bagere i bagerier med fast søn- og helligdagslukning betales for arbejde på søn- og helligdage som anført i stk. 3.

g. Ved arbejde den sidste søndag før jul betales dog min. 4 timer.

h. Såfremt medarbejderen eller virksomheden ønsker det og den anden part accepterer det, kan overarbejde afspadseres.

i. Der afspadseres således, at en time med 50 % overarbejdstillæg afspadseres med 11/2 time og 1 time med 100 % overarbejdstillæg afspadseres med 2 timer.

j. Alternativt kan der afspadseres time for time, således at overarbejdstillægget kommer til udbetaling.

k. Overarbejde skal - med mindre andet er aftalt - være afspadseret senest 3 måneder efter optjeningstidspunktet. Er overarbejdet ikke afspadseret i overensstemmelse hermed, udbetales den skyldige overarbejdsbetaling i næste lønudbetaling.

l. Tidspunktet for afspadsering aftales med uddeleren ud fra driftsmæssige hensyn og skal være aftalt senest 14 dage forud for afspadseringen.

10 Ferie og feriefridage

1. Ferieloven er gældende. Der udbetales løn under ferie.

2. For medarbejdere under denne overenskomst beregnes i overensstemmelse med ferielovens principper for optjening og afholdelse, 5 feriefridage, der lægges i overensstemmelse med ferielovens bestemmelser for restferie.

3. Feriefridage kan ikke varsles til afholdelse i opsigelsesperioden, når opsigelsen sker fra virksomhedens side. 

4. Placeringen af feriefridagene drøftes forud for fastlæggelsen med medarbejderen.

5. Feriefridagene afholdes i videst muligt omfang som hele fridage.

6. Feriefridage kan ikke placeres på arbejdsfrie dage.

11 Sygdom og tilskadekomst - herunder barns sygdom

11.1 Egen sygdom

For slagtere er gældende:

a. Ved mindre end 3 måneders anciennitet gælder ved sygdom og tilskadekomst dagpengelovens bestemmelser.

Ved ulykkestilfælde betales fuld løn for den dag, ulykkestilfældet indtræffer.

Ved sygdom betales ligeledes supplement for den første delvise sygedag.

b.Fra 3 måneders anciennitet gælder funktionærlovens bestemmelser vedrørende sygdom og tilskadekomst.

Såfremt virksomheden forlanger lægeattest, betales denne af virksomheden.

For bagere er gældende:

a. Under sygdom og tilskadekomst ydes godtgørelse i henhold til funktionærlovens § 5.

11.2 Børns sygdom

1. Medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten, med mindst 6 måneders anciennitet i virksomheden, indrømmes frihed, når det er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejdernes syge, hjemmeværende barn/børn under 14 år.

Frihed gives kun til den ene af barnets forældre, og kan højst omfatte barnets første sygedag. Medarbejderen oppebærer for denne fraværsdag overenskomstmæssig løn.

Virksomheden kan kræve dokumentation, f.eks. i form af tro- og loveerklæring.

Den ansatte er pligtig til at oplyse antallet af hjemmeboende børn under 14 år.

2. Til medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, indrømmes frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barn under 14 år.

Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode.

Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen.

For slagtere er gældende:

a. Der ydes i denne sammenhæng fuld løn i op til en uges plantid, dog maks. det tilsvarende beløb på sammenlignings-området pr. time. Såfremt medarbejderen er dagpengeberettiget, indtræder virksomheden i denne ret.

For bagere er gældende:

a. Der ydes i denne sammenhæng fuld løn i op til en uges plantid, dog maks. det tilsvarende beløb på sammenlignings- området pr. time kr. 140,00 pr. 1. marts 2008. Såfremt medarbejderen er dagpenge¬berettiget, indtræder virksomheden i denne ret.

12 Barsel og adoption

1. For alle ansatte gælder: Såfremt medarbejderen på nedkomsttidspunktet har været ansat 9 måneder uafbrudt (inklusiv eventuel læretid), sikres fuld løn i perioden 4 uger før forventet fødsel og i indtil 24 uger efter fødslen. Dette gælder også fædreorlov i indtil 14 dage i forbindelse med fødslen samt i indtil 2 uger derudover.

2. Såfremt medarbejderen på tidspunktet for modtagelsen af et adoptivbarn har været ansat uafbrudt i 9 måneder (inklusiv eventuel læretid), sikres medarbejderen fuld løn i perioden indtil 24 uger efter modtagelsen. For fædreorlov er perioden med fuld løn i indtil 14 dage i forbindelse med modtagelsen og i indtil 2 uger derudover.

3. Det er en forudsætning for betalingen, at virksomheden er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats.

13 Arbejdsforholdets ophør

13.1 Opsigelsesvarsler

For slagtere er gældende:

a. Opsigelsesvarslet for medarbejdere med under 3 måneders anciennitet er efter 6 dages uafbrudt beskæftigelse og indtil 3 måneders beskæftigelse:

1 uges gensidig opsigelsesfrist til en lørdag.

b. Når en medarbejder uberettiget ophører arbejdsforholdet, kan der trækkes for indtil 3 dages løn.

c. Efter 3 måneders anciennitet er funktionærlovens bestemmelser (§ 2, 2a, 2b & 4) vedrørende opsigelse gældende.

d. For reserver kan ansættelsen ikke strække sig ud over 3 måneder, og der gælder ikke noget opsigelsesvarsel i ansættelsesperioden.

For bagere er gældende:

a. Indtil 3 måneders ansættelse er opsigelsesvarslet:

Fra Brugsens side 7 kalenderdage.

Fra den ansattes side fra dag til dag.

b. Efter 3 måneders uafbrudt ansættelse er medarbejderen omfattet af funktionærlovens § 2 og § 2a.

c. En medarbejder kan ikke opsiges under afvikling af ferie.

d. Lærlinge, der efter udlæring forbliver i ansættelse under overenskomsten, er fra udlæringstidspunktet omfattet af de nævnte paragraffer.

e. Hjemsendelse på grund af andre arbejdstageres varslede arbejdsstandsning kan ske med 1 uges varsel til en uges udgang, når 2. konfliktvarsel på relevante områder viser, at virksomheden vil blive berørt.

Varslet kan forlænges i sammenhæng med Forligsinstitutionens udsættelse af varslede konflikter.

Genansættelse finder sted ved konfliktens ophør.

Afskedigelse som følge af arbejdsmangel, hvor afbrydelsen er af indtil 3 måneders varighed, og genansættelsen finder sted umiddelbart efter det pågældende forholds ophør, regnes ikke som en afbrydelse af ansættelsesforholdet.

13.2 Fratrædelsesgodtgørelse

Som særlig fratrædelsesgodtgørelse er gældende:

a. Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget under denne overenskomst i 3, 6 eller 8 år, uden egen skyld bliver opsagt, skal Brugsforeningen ved fratræden betale henholdsvis 1, 2 eller 3 gange en særlig fratrædelsesgodtgørelse, der udgør kr. 5000,-

b. Bestemmelsen i litra a finder ikke anvendelse, såfremt medarbejderen ved fratrædelsen har opnået anden ansættelse, oppebærer pension eller af andre årsager ikke kan oppebærer dagpenge. Endelig udbetales godtgørelsen ikke, hvis medarbejderen er funktionærlignende ansat eller i forvejen har krav på fratrædelsesgodtgørelse (herunder Tryghedsbeløb), forlænget opsigelsesvarsel eller lignende vilkår, der giver en bedre ret end overenskomstens almindelige opsigelsesregler.

c. Medarbejdere, der oppebærer godtgørelse i henhold til pkt. 1 og i forbindelse med genansættelse evt. indtræder i tidligere anciennitet, opnår først på ny ret til godtgørelse i henhold til denne bestemmelse, når betingelserne i litra a er opfyldt i forhold til den nye ansættelse.

d. Såfremt medarbejderen er på deltid reduceres beløbet forholdsmæssigt.

13.3 Frihed til vejledning i a-kasse/fagforening

Som aftale om frihed til vejledning ved opsigelse gælder:

a. Med virkning fra 1. maj 2014 har medarbejdere, som opsiges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, ret til frihed med

løn i op til 2 timer, placeret hurtigst muligt efter opsigelsen under fornødent hensyn til virksomhedens drift, til at søge vejledning i a-kassen/fagforeningen.

13.4 Kompetenceudviklingsstøtte ved opsigelse

Som aftale om adgang til kompetenceudviklingsstøtte ved opsigelse gælder:

a. Med virkning fra 1. maj 2014 har medarbejdere (dog undtaget lærlinge), som opsiges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, og som har mindst 6 måneders anciennitet i virksomheden, ret til yderligere en uges frihed i opsigelsesperioden med tilskud efter reglerne i § 16. Under samme betingelser har medarbejderen endvidere ret til at benytte ikke-forbrugt frihed med støtte jf. § 16 i op til 2 uger.

14 Tillidsrepræsentantbestemmelser

For slagtere er gældende:

a. Der er mellem parterne enighed om, at arbejderne i virksomheder, hvor der mindst er beskæftiget 5 organiserede af denne overenskomst, kan vælge en tillidsrepræsentant til at varetage deres interesser.

En tillidsrepræsentant skal have været mindst 1 år i virksomheden og være fyldt 21 år.

Ingen tillidsmand kan afskediges, uden det har været behandlet af organisationerne. Opnås der ikke enighed, behandles sagen fagretligt.

b. I virksomheder, hvor der ikke er foretaget valg af tillidsrepræsentant, kan den lokale afdelingsformand for Fødevareforbundet NNF kontakte virksomhedens ledelse vedrørende drøftelser om arbejdsforhold. Alle spørgsmål af principiel karakter skal henvises til hovedforbundet.

For bagere er gældende:

a. Der henvises til overenskomsten mellem NNF-Bager/Møllerbranchens og Bager og Konditormestre i Danmark og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforenings aftalte regler.

15 Arbejdsmiljørepræsentanter

1. Der henvises til reglen i bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed nr. 1181 af 15.

oktober 2010 om arbejdsmiljørepræsentanters beskyttelse mod afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter indenfor vedkommende eller tilsvarende område. 

2. Såfremt der er it- og internetadgang på arbejdsmiljørepræsentantens arbejdsplads, skal arbejdsmiljørepræsentanten til udførelse af sit hverv have adgang hertil.

16 Kompetenceudvikling

16.1 Kompetenceudviklingsfond

Med det formål, at de af denne overenskomst omfattede virksomheder sikres den bedst mulige konkurrenceevne samt tilgang af de nye lærlinge, har partnerne i fællesskab etableret en for overenskomstområdet gældende Kompetenceudviklingsfond.

Fonden har til formål, at:

• yde godtgørelse ved deltagelse i kurser, som medarbejdere på virksomheder omfattet af denne overenskomst og som samtidig er medlemmer af NNF måtte deltage i, herunder deltagelse på et af de af overenskomstparterne etablerede mesterkurser. Dette sidste gælder tillige mestre. Såfremt medarbejderen deltager i et kursus, hvortil der ydes offentlig eller anden form for støtte, indtræder fonden som berettiget til denne godtgørelse,

• øge kendskabet til slagterfaget, specielt i relation til de unge mennesker, der efter endt skolegang står foran at skulle vælge erhverv, med det formål at sikre branchen den nødvendige tilgang af nye lærlinge.

Den godtgørelse, som fonden udbetaler, beregnes som den løn, som den pågældende medarbejder normalt oppebærer som personlig løn (mindsteløn + personligt tillæg), men kan dog aldrig overstige kr. 140,- pr. time. Godtgørelsen udredes på baggrund af anmodning fra den pågældende medarbejder, bilagt dokumentation for kursusdeltagelse. I overenskomstperioden 2014-2017 kan medarbejderen opnå 100 pct.

Arbejdsgiver betaler med virkning fra 1. marts 2011 et årligt bidrag på kr. 520,00 pr. ansat medarbejder under nærværende overenskomst.

I overensstemmelse med intentionerne med ovennævnte, indrømmes der medarbejdere (herunder også lærlinge), der er medlem af NNF med et års anciennitet, 2 ugers frihed med løn, som anført ovenfor. Pr. 1. maj 2014 er anciennitetskravet 6 måneder.

Pr. 1. januar 2013 har medarbejdere ret til at opspare retten til frihed ved selvvalgt uddannelse i op til 3 år. De ældste uger bruges først. Det gælder dog ikke, hvis medarbejderen er i opsagt stilling, med mindre virksomheden og medarbejderen har aftalt perioden for uddannelse.

Muligheden for længerevarende selvvalgt uddannelsesforløb forudsætter, at der er midler til stede i Kompetenceudviklingsfonden.

Det er aftalt, at der formelt ikke stilles betingelser for indholdet af de nævnte kurser, idet det dog som udgangspunkt forudsættes, at kurset har til formål at opkvalificere den enkelte medarbejder.

Fondsbestyrelsen fastsætter selv de nærmere bestemmelser for fondens aktiviteter og funktion. Det kan herunder besluttes, at fonden lægges sammen med og administreres i fællesskab med andre kompetence — og efteruddannelsesfonde indenfor Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening.

16.2 Administrationsbidrag

Virksomheder, der selvadministrer egne kompetencefondsmidler, kan en gang årligt udtage et administrationsbidrag til virksomheden svarende til den for det foregående regnskabsår opgjorte administrationsprocent i Fødevareoverenskomstens Kompetenceudviklingsfond. Udbetalingen kan ske, når der foreligger et endeligt godkendt regnskab på Kompetencefonden.

16.3 Ret og pligt til uddannelse

Medarbejdere har ret og pligt til kompetenceudvikling afpasset efter forholdene i den enkelte virksomhed for herigennem at styrke konkurrenceevnen samt virksomhedernes og medarbejdernes udviklingsmuligheder.

17 Natarbejde

Natarbejder er medarbejdere, der inden for natperioden kl. 23.00 til kl. 06.00:

- Normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden eller,

- Udfører mindst halvdelen af sin årlige arbejdstid i natperioden.

Medarbejderne skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de påbegynder beskæftigelse som natarbejder.

Parterne er endvidere enige om, at medarbejdere, der efter aftalen bliver klassificeret som natarbejder, skal tilbydes helbredskontrol inden for regelmæssige tidsrum på højest 2 år.

Parterne er enige om, at såfremt helbredskontrollen finder sted uden for den pågældende medarbejders arbejdstid, kompenserer arbejdsgiveren herfor.

Parterne er enige om, at helbredskontrollen skal forstås af sundhedsfagligt uddannet personale, der har autorisation (læger og sygeplejersker) og viden om sammenhængen mellem natarbejde og helbredsproblemer.

Parterne finder det naturligt, at arbejdsmiljøudvalget på virksomheden på eget initiativ fører kontrol med, om helbredskontrollen gennemføres i overensstemmelse med reglerne.

Parterne er enige om, at der endnu ikke er aftalt vedtægter for fonden, og at fonden ej heller har været i funktion. Allerede optjente og indbetalte efteruddannelsesfondsmidler overgår til Kompetenceudviklingsfonden.

18 Seniorordning

Seniorordning kan etableres for medarbejdere fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder.

Parterne er endvidere enige om, at medarbejderen og virksomheden kan aftale, at medarbejderen, fra 5 år før seniorordningen kan iværksættes, kan opspare værdien af ikke afholdte feriefridage. Medarbejderen kan inden 3 uger efter ferieårets udløb anmode om, at ikke afholdte feriefridage hensættes til opsparing. Værdien heraf kan komme til udbetaling i forbindelse med en seniorordning.

19 Arbejdstøj

Der ydes hensigtsmæssig arbejdsbeklædning - herunder fodtøj - under hensyn til myndighedskrav og de krav om hygiejne, arbejdsmiljø og personlig fremtræden, der gælder i butikken. Disse krav fastsættes i den enkelte butikskæde, og kan bl.a. indebære påbud om hovedbeklædning.

20 Regler for faglig strid

Uoverensstemmelser mellem medarbejder og Brugsforeningen behandles i henhold til de mellem LO og BA til enhver tid aftalte regler om behandling af faglig strid.

21 Overenskomstens gyldighed og opsigelse

Denne overenskomst træder i kraft den 1. marts 2014 og er gældende, indtil den af en af parterne opsiges med 3 måneders varsel til ophør en 1. marts, dog tidligst den 1. marts 2017.

Bilag

1 Løngaranti

a. I forbindelse med skiftet af sammenligningsområde er det aftalt mellem parterne, at medarbejdere ansat pr. 28. februar 2011 som følge af overgang til minimalløn med modregningsadgang ikke vil opleve en direkte lønnedgang i det eksisterende job.

b. Pr. 1. marts 2011 ændres lønsatserne fra den hidtil gældende løn til at være identisk med lønrammen på sammenligningsområdet.

c. Differencen i den tidligere lønsats og den nye lønsats omkonverteres til et personligt tillæg, hvori parterne er enige om, der ikke kan ske modregning. Dette tillæg tilføres endvidere lønstigningen på kr. 2,50 gældende for lønstigningen 1. april 2009, lønstigningen på kr. 1,10 gældende for lønstigningen 2010, samt lønstigningen på kr. 1,75 gældende for lønstigningen 2011.

d. Ovenstående gælder alle ansatte på overenskomsten inkl. lærlinge.

2 Forsikringsordning for lærlinge

a. Pr. 1. marts 2011 er etableret en forsikringsydelse til lærlinge omfattende invalidepension, invalidesum, forsikring ved kritisk sygdom og dødsfaldssum.

b. Omkostningerne ved ordningen afholdes af virksomheden.

c. Såfremt medarbejderen overgår til at være omfattet af en anden arbejdsgiverbetalt pensionsordning, ophører virksomhedens forpligtelse efter denne aftale.

d. Forsikringssummerne andrager følgende beløb:

Invalidepension kr. 60.000 årligt

Invalidesum kr. 100.000

Forsikring ved kritisk sygdom kr. 100.000

Dødsfaldssum kr. 300.000

e. Ordningen er etableret med Pension for Funktionærer/PFA Pension.

3 Overenskomst vedrørende lærlinge

Fødevareoverenskomsten er - med følgende særlige aftaler - gældende for alle lærlinge.

For slagterlærlinge gælder særligt:

Minimalløn for lærlinge:

Pr. md. kr.

01.03.14

01.03.15

01.03.16

1. læreår

9.618,26

9.762,54

9.908,97

2. læreår

11.208,71

11.376,84

11.547,49

Rest læretid

13.660,26

13.865,16

14.073,14

Fyldt 24 år

18.975,74

19.260,38

19.549,28

For lærlingen ansat efter 1. april 2015 bortfalder lønsatsen for lærlinge over 24 år.

a. Er en uddannelsesaftale sluttet på mindre end 4 år, afkortes antallet af lønsatser tilsvarende, således at de sidste satser er gældende.

b. Lærlinge, der ikke har ferieret efter ferieloven, sikres tjenestefrihed med løn for det manglende dagantal.

c. Lærlinge, der påbegynder læreforholdet i perioden 1. juli til 31. december, har kun ret til 6 hverdages tjenestefrihed med løn i det ferie år (2. maj - 1. maj), hvori læreforholdet er indgået.

d. Lærlinge får fuld løn i ferien plus et ferietillæg på 1 % af den i optjeningsåret indtjente ferieberettigende løn med modregning af tidligere optjent feriegodtgørelse.

e. Ved fratrædelse ydes der feriegodtgørelse efter ferielovens regler.

f. Denne overenskomst er gældende i samme tidsrum som hovedoverenskomsten.

g. Ved lærlingens skoleophold betaler Brugsforeningernen for kost og logi på skolen.

For bagerlærlinge gælder særligt:

Minimalløn for lærlinge:

Pr. md. kr.

01.03.14

01.03.15

01.03.16

1. læreår

10.806,22

10.968,31

11.132,84

2. læreår

11.725,89

11.901,78

12.080,30

3. læreår

12.645,57

12.835,25

13.027,78

Sidste 7 mdr.

14.944,77

15.168,94

15.396,47

a. I tilfælde hvor en person uddannet som bager ønsker at uddanne sig i konditorfaget, eller en konditor ønsker at uddanne sig i bagerfaget, er parterne enige om, at læretiden er 2 år inklusive skoleophold. Det er en forudsætning at vedkommende har 2 års erfaring inden for sit fag.

b. Hvis læreforholdet er påbegyndt inden 1. juli i et ferieår, har lærlingen ret til 30 dages ferie.

4 Befordringsgodtgørelse for lærlinge

a. Lærlinge har ret til at få dækket befordringsudgifter i forbindelse med skoleophold, når den samlede vejlængde er mindst 20 km. pr. dag (rejsedag).

b. Der skal i videst muligt omfang benyttes offentlige befordringsmidler. Hvis benyttelsen af sådanne befordringsmidler vil medføre urimeligt store ulemper for den pågældende lærling, kan eget transportmiddel anvendes.

c. Ved offentlig befordring ydes godtgørelse for faktisk afholdte udgifter. Befordringen skal foretages på en efter de stedlige forhold billigst og mest hensigtsmæssig måde, og der skal, hvor det er muligt, anvendes abonnementskort, klippekort og lignende. Anvendes eget befordringsmiddel, ydes en befordringsgodtgørelse i henhold til Arbejdsministeriets regler, når den samlede skolevej er mindst 20 km. eller derover.

d. For indkvarterede lærlinge ydes befordringstilskud for rejse til og fra indkvarteringsstedet og for rejsen mellem dette og den sædvanlige bolig i forbindelse med weekend samt påske- og juleferie, såfremt den samlede længde er mindst 20 km.

e. Bestemmelserne i afsnit b og c finder tilsvarende anvendelse på befordringsgodtgørelse efter dette afsnit.

f. Såfremt butikken, efter aftale med lærlingen, vælger en anden skole end den i forhold til arbejdspladsen nærmest liggende, og rejselængden ikke overstiger 20 km., betaler butikken lærlingens transportomkostninger.

I øvrigt gælder regler, fastsat af AER i henhold til lov af 18. december 1992 om AER.

5 Fisk og vildt (slagtere)

Parterne er enige om at følge ændringerne på sammenligningsområdet.

6 Overenskomstredaktionen 2014

I forbindelse med overenskomstfornyelsen 2014-2017 har parterne omkostningsneutralt sammenskrevet den tidligere overenskomst for slagtere (3.56.0) og den tidligere overenskomst for bagere (3.59.0) til en ny fælles fødevareoverenskomst.

Med sammenskrivningen er der, bortset fra de specifikt forhandlede og i

overenskomstfornyelsesprotokollatet af 23. januar 2015 nævnte ændringer, tilføjelser m.v. ikke tilsigtet nogen form for ændring i parternes hidtidige fortolkning og administration af de bestemmelser, som er sammenskrevet eller opretholdt i uændret form.

Der er specielt ikke tilsigtet, at nogen af parterne fremover kan påberåbe sig, at elementer fra den ene overenskomst nu skal gælde i den anden overenskomst alene som følge af sammenskrivningen.

7 Tryghedsaftalen

1. Aftalens gyldighedsområde

Aftalen vedrører de medarbejdere, der er omfattet af den mellem NNF-Bager/Møllergruppen og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening indgåede overenskomst.

2. Aftalens formål

Aftalen skal medvirke til sikring af arbejdstilfredsheden og medarbejdernes tryghed i ansættelsen, og således bidrage til fremme af et godt arbejdsklima.

3. Information

For at give den enkelte medarbejder mulighed for egen vurdering af sikkerheden for den fortsatte beskæftigelse er den enkelte Brugsforening ansvarlig for, at der gennem samarbejdsudvalget eller på anden måde gives en løbende information om Brugsforeningens aktuelle situation og om dens planer for fremtiden i det omfang, disse oplysninger ikke skader Brugsforeningens/KVICKLYs interesser. Informationen underbygges i nødvendigt og muligt omfang med regnskaber, budgetter, handlingsplaner eller lignende.

4. Ændringer af arbejdspladsen

I forbindelse med iværksættelse af arbejdspladsændringer gives, der så tidligt som muligt de enkelte, berørte medarbejdere og den stedlige tillidsrepræsentant konkret oplysning om, hvordan de pågældende medarbejderes situation påvirkes af ændringerne, og medarbejderne har ret til på anmodning at drøfte evt. spørgsmål i tilknytning til ændringerne med nærmeste overordnede.

5. Opsigelse

Ved opsigelser skelnes mellem fire forskellige årsagsgrupper:

a. Opsigelser som følge af aktivitetsnedgang, der skyldes svigtende afsætning og lignende.

b. Opsigelser som følge af rationalisering og strukturel omlægning af arbejdspladsen.

c. Opsigelser som følge af svigtende evne til at varetage fortsat beskæftigelse, f.eks. som følge af invaliditet, sygdom eller svagelighed.

d. Opsigelser som følge af andre forhold hos medarbejderen, f.eks. utilfredsstillende arbejdsindsats, som ikke kan afhjælpes ved træning eller samarbejdsvanskeligheder.

Tillidsrepræsentanten skal orienteres om de individuelle afskedigelser, der er nævnt i stk. 1 c og d.

Opsigelse af medarbejdere med over 3 års anciennitet i den pågældende Brugsforening, som følge af de grunde der er nævnt i stykke 1, punkterne a og b, skal søges modvirket ved langtidsplanlægning og ved omskoling og/eller flytning, evt. med økonomisk støtte.

Ved fuldt bortfald af stillinger under omstændigheder, der er nævnt i stykke 1, punkterne a og b, skal der søges tilbudt berørte medarbejdere anden passende beskæftigelse i den pågældende Brugsforening, anden butik indenfor brugsforeningsområdet eller andre selskaber med direkte eller indirekte tilknytning til brugsforeningsbevægelsen.

Kan der ved opsigelse, af grunde som nævnt i stykke 1, punkterne a og b, ikke tilbydes anden passende beskæftigelse inden en måned før opsigelsesvarslets udløb, ydes der medarbejderen en fratrædelsesgodtgørelse, der ud over evt. fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens § 2a, beregnes således på grundlag af uafbrudt anciennitet:

Fratrædelsesgodtgørelse

Anciennitet

Efter antal hele

% af månedsløn ved

ansættelsesår

opsigelsens udløb

6

70

7

95

8

110

9

120

10

130

11

140

12

150

13

160

14

170

15

180

16

190

17

200

Fratrædelsesgodtgørelsen udbetales sammen med sidste normale lønudbetaling.

Afviser medarbejderen et tilbud om passende beskæftigelse, udbetales der ingen fratrædelsesgodtgørelse, uanset medarbejderens begrundelse for afvisningen.

Til medarbejdere, der fratræder på grund af de i stk. 1 anførte årsager med ret til efterløn i henhold til lov om Arbejdsformidling og Arbejdsløshedsunderstøttelse, ydes i stedet for fratrædelsesgodtgørelse efter stk. 5, der beregnes som:

Fratrædelsesgodtgørelse

Alder

Alder

% af fratrædelsesgodtgørelse stk. 5

60 år

100 %

61 år

80 %

62 år

60 %

63 år

40 %

64 år

30 %

65 år

20 %

66 år

10 %

67 år

0

Når svigtende erhvervsevne ved hidtidig beskæftigelse truer den enkeltes fortsatte ansættelse, skal mulig-hederne for flytning til andet arbejde undersøges.

Brugsforeningen vil normalt i de situationer (jfr. stk. 1 c), hvor lønnedgang kan komme på tale, yde et overgangsbeløb, der fastsættes under hensyn til vedkommendes anciennitet. 

6. Opsigelse pga. arbejdsskade og erhvervssygdom

Opsiges en medarbejder på grund af en arbejdsskade eller erhvervssygdom, som vedkommende har pådraget sig under beskæftigelse i den pågældende Brugsforening, udbetales der fratrædelsesgodtgørelse efter reglen i § 5, stk. 5, såfremt skaden eller sygdommen medfører tilkendelse af løbende, årlige udbetalinger fra arbejdsskadeforsikringen.

7. Advarsel

Individuelle opsigelser, som følge af de årsager, der er nævnt under § 5, stk. 1 d, kan ikke finde sted uden forudgående skriftlig advarsel, hvis vedkommende har mere end 3 års anciennitet. Herfra er undtaget tilfælde, hvor medarbejderen bortvises og tilfælde af opsigelse, som ligger på grænsen til bortvisning.

Tillidsrepræsentanten orienteres om advarsler i de tilfælde, hvor de indeholder angivelse af, at manglende efterlevelse indenfor 6 måneder vil kunne medføre afskedigelse.

8. Gyldighed

Aftalen træder i kraft 1. marts 2001 og kan opsiges med 3 måneders varsel til en 1. februar, og tidligst 1. februar 2005.

Aftalen er indgået under den forudsætning, at Brugsforeningernes Arbejdsgiverforenings medlemsvirk-somheder ikke udefra pålægges forpligtelser af lignende art. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening tager derfor forbehold for, at tryghedsaftalen i givet fald tages op til revision, hvis der kommer sådanne forpligtelser.

8 Tjenestefrihedsbestemmelser

Gældende for medarbejdere med 15 timer og derover.

Frihed uden fradrag i løn

Frihed uden fradrag i løn uanset ansættelsestidens længde:

a. Dødsfald

Ægtefælle/samlever/børn/forældre/svigerforældre og søskende: Fornøden frihed såvel dødsdag som begravelsesdag. For egne bedsteforældre, svigerinder og svogre gives fornøden frihed på begravelsesdagen.

b. Flytning af bopæl foranlediget af butikken - nyt arbejdssted

Flyttedagen (gælder som hovedregel kun medarbejdere med egen husstand).

c. Bryllup/sølvbryllup

Bryllupsdagen/sølvbryllupsdagen plus efterfølgende arbejdsdag.

Falder dagen på en hel fridag, ydes frihed enten dagen før eller dagen efter fridagen.

Hel og halv fridag, weekendordning samt eventuel ferie kan ikke bevirke forlængelse af tjenestefriheden.

d. Eget jubilæum i butikken:

Jubilæumsdagen plus efterfølgende arbejdsdag.

e. Konfirmation

Der gives frihed på egne børns konfirmationsdag.

f. Fødselsdag

Egen 50 og 60 års fødselsdag gives frihed på selve dagen.

Frihed med fradrag i løn

Frihed med fradrag i løn ydes efter anmodning fra en medarbejder. Frihed ydes kun, såfremt hensynet til arbejdet tillader det.

a. Borgerligt ombud

Et borgerligt ombud er et offentligt hverv, som den enkelte borger ifølge lov er forpligtet til at udføre personligt. Bliver en medarbejder pålagt borgerligt ombud, træffes der i hvert enkelt tilfælde særlig aftale om frihed til varetagelse af ombuddet.

9 Uddannelsesfond

Til LO/DA-uddannelsesfonden opkræves et fast beløb pr. arbejdstime. Det indbetalte bidrag udgør pr. 1. januar 2013 40 øre.

10 Uddannelses- og samarbejde (20-øres fonden)

Fra 1. marts 2011 afsætter Brugsforeningerne 20 øre pr. præsteret arbejdstime til udvikling af uddannel¬ses-, sikkerheds- og samarbejdsforhold, herunder tillidsrepræsentantinstitutionen inden for overenskomstens dækningsområde.

Midlerne opkræves af og indbetales til Fødevareforbundet NNFs og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforenings fælles Kompetenceudviklingsfond. De nærmere regler for anvendelse af midlerne fastsættes mellem overenskomstparternes Kompetenceudviklingsfonds bestyrelse.

Bestyrelsen sammensættes efter samme principper som Uddannelsesfonden.

Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening - 2014

Startdato: → 2014-03-01
Slutdato: → 2017-03-01
Navn på industri: → Engroshandel, Fremstillingsvirksomhed, Other (no translation found)
Navn på industri: → Fremstilling af fødevarer  
Offentlig/privat sektor: → I den private sektor
Indgået af:
Navn på foreninger: → Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening
Navne på fagforeninger: → LO - Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet

UDDANNELSE

Uddannelsesprogrammer: → Ja
Lærlingeuddannelse: → Ja
Arbejdsgiver bidrager til en uddannelsesfond for medarbejdere: → Ja

ARBEJDE- OG FAMILIEORDNINGER

Betalt barselsorlov: → 14 uger
Betalt barselsorlov begrænset til 100 % af grundløn
Jobsikkerhed efter barselsorlov: → Nej
Forbud mod forskelsbehandling i forbindelse med barsel: → Nej
Forbud mod at tvinge gravide eller ammende medarbejdere til at udføre farligt eller usundt arbejde: → 
APV risikovurdering for sikkerhed og sundhed for gravide eller ammende kvinder: → 
Tilgængelighed af alternativer til farligt og usundt arbejde for gravide eller ammende kvinder: → 
Fravær i forbindelse med fødselsforberedelse: → 
Forbud mod at screene for graviditet før ansættelse af vikarer: → 
Forbud mod at screene for graviditet før forfremmelse: → 
Faciliteter til ammende mødre: → Nej
Børnepasningsfaciliteter anlagt af arbejdsgiver: → Nej
Børnepasningsfaciliteter med tilskud fra arbejdsgiver: → Nej
Monetær undervisning/tilskud til børns uddannelse: → Nej
Betalt orlov pr. år ved omsorgsarbejde for pårørende: → 1 dage
Betalt barselsorlov til fædre: → 10 dage
Nogle dages orlov, når pårørende afgår ved døren: → 1 dage

ARBEJDSKONTRAKTER

Fratrædelsesgodtgørelse efter 5 års ansættelse (procentdel af månedsløn): → No provision %
Fratrædelsesgodtgørelse efter et års ansættelse (procentdel af månedsløn): → No provision %
Medarbejdere på deltid ekskluderet fra nogen bestemmelser: → Nej
Bestemmelser for midlertidigt ansatte: → Nej
Lærlinge ekskluderet fra nogen bestemmelser: → Nej
Minijob/studenterjob ekskluderet fra nogen bestemmelser: → Nej

ARBEJDSTID, VAGTPLAN OG FERIE

Arbejdstimer pr. dag: → 9.0
Arbejdstimer pr. uge: → 37.0
Arbejdstimer pr. uge: → 160.33
Arbejdsdage pr. uge: → 5.0
Maksimalt antal overarbejdstimer: → 3.0
Hvileperiode på mindst én dag pr. uge aftalt: → Ja
Bestemmelser om fleksible arbejdsordninger: → Nej

LØNNINGER

Lønningerne bestemmes ud fra løntabeller: → No
Lønningerne specificeres ud fra kvalifikationsniveauer: → 1
Lønningerne specificeres ud fra jobbetegnelse: → 1
Bestemmelse om mindsteløn, der er fastsat af regeringen, der skal overholdes: → Nej
Justering i henhold til stigende leveomkostninger: → 

Lønstigning

Lønstigning: → DKK 
Lønstigning begynder: → 2016-03

Ekstrabetaling for aften- og natarbejde

Ekstrabetaling for aften- og natarbejde: → DKK  pr. måned
Kun ekstrabetaling for natarbejde: → Ja

Ekstrabetaling til årlig ferie

Ekstrabetaling til årlig ferie: → 2.5 % af grundløn

Ekstrabetaling for overarbejde

Ekstrabetaling for søndagsarbejde

Ekstrabetaling for søndagsarbejde: → DKK 46.9 pr. søndag

Godtgørelse for anciennitet

Godtgørelse for anciennitet: → 8.5 % af grundløn

Spisebilletter

Spisebilletter forudsat: → Nej
Gratis retshjælp: → Nej
Loading...